Government of Nepal नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
हरिहरभवन, ललितपुर
flag
मुख्य मेनु


Visitor Counter

Website counter
सञ्चालित तालीमको विवरण

सामान्यतयाः अधिकृस्तरका तालीम कार्यक्रमहरुको संयोजन निर्देशनालयबाट हुने गरेको छ भने सहायक स्तरको सेवाकालीन तालीमहरु पनि निर्देशनालयबाट हुने गरेको छ । सहायकस्तरका कर्मचारी, निजी पाराभेट्स, कृषक र उद्यमीहरुको तालीम क्षेत्रीयस्तरमा क्षेत्रीय तालीम केन्द्रहरुमार्फत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । एक दिने स्थलगत वा गाँउ स्तरको तालिम र तीन दिने जिल्लास्तर तालीम जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुले संचालन गर्ने गरेका छन् । पशु सेवा बिभाग अन्तर्गत आयोजना बिशेषका तालीमहरु तालीम केन्द्रहरुमार्फत एवं आयोजना स्वयमले संचालन गर्ने रहेको छने । पशु सेवा बिभाग अन्तर्गत संचालनमा रहेका तालीम प्याकेजहरुलाई कृषकस्तर, उद्यमीस्तर, सहायकस्तर र अधिकृतस्तरमा बर्गिकरण गरिएको छ सो को विस्तृत विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।
 

निर्देशनालयबाट प्रदान गरिने तालीमको विवरण

अधिकृतस्तर तालीम

सहभागिकामूल कार्यक्रम तर्जुमा मूल्यांकन अनुगमन सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा व्यवस्थापन मासु निरीक्षण एनिमल ब्रिडिङ एण्ड ए.आई. क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन WTO and Livestock Sector  एपिडेमियोलजी एण्ड क्वारेन्टाईन मेनेजमेन्ट ट्रेनर्स ट्रेनिङग बेसिक ईन्डक्सन आधारभूत सेवाकालीन मासु प्रशोधन Animal Disease Risk Analysis Livestock Market Management
 

पशु सेवा प्राविधिक/पशु स्वास्थ्य प्राविधिक/नायब पशु सेवा प्राविधिक/नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिकस्तर तालीम

सहभागितामूलक कार्यक्रम तर्जुमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गुणस्तरिय बीउ उत्पादन तथा व्यवस्थापन ट्रेनर्स ट्रेनिङग सूचना कार्यक्रम तर्जुमा तथा रेकर्ड किपिङ समाज परिचालन बजार व्यवस्थापन सहभागीमूलक ग्रामीण लेखाजोखा रोग निदान तथा प्रयोगशाला प्रविधि चरन तथा पशु आहारा व्यवस्थापन घाँसेवाली तथा घाँसको बीउ उत्पादन पशु प्रजनन् तथा कृ.ग.
 

कृषकस्तर/उद्यमीस्तर तालीम

दूग्ध चिस्याउने भ्याट संचालन ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता मासु प्रशोधन Training for Veterinary Drug Retailers & Wholesalers स्वाच्छ दुग्ध उत्पादन स्वच्छ मासु उत्पादन दुग्ध प्रशोधन तथा विविधिकरण व्यवसायिक (गाईभैसी/भेडाबाख्रा/बंगुर/कुखुरा) तालीम ग्रा.प.स्वा.का. पुनर्ताजगी घाँसको बीउ उत्पादन चरन तथा पशु आहारा व्यवस्थापन बजार व्यवस्थापन व्यवसयिक दूग्घ प्रशोधन तथा विविधिकरण, बजार व्यवस्थापन 
Copyright 2018 @ पशु सेवा तालीम तथा प्रसार निर्देशनालय
Powered By: Himalayan IT